Siirry sisältöön

 • Aatos Klinikka
 • Aatos Klinikka
  Soita 010 325 4540    Soita    
  • Palvelut ja hinnasto
  • Asiantuntijat
  • Aatoslaiseksi?
  • Koulutukset
  • UKK
  • Blogi
  • Yhteys
  • SV/EN

  Tjänster på svenska på Aatos-kliniken

  På Aatos arbetar flera svensktalande professionella inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vid behov sätts ett multiprofessionellt team samman där flera experter är involverade i familjens ärenden.

  Tjänster

  Bedömning och behandling av specialistläkare i barnpsykiatri/ungdomspsykiatri

  Specialistläkarna på Aatos utför en undersökning av barns och ungdomars psykiska symptom och en utvärdering av det stöd och den behandling som krävs. Undersökningen omfattar vanligtvis 1-4 möten med barnet eller den unga och föräldrarna. Därefter kan läkaren vid behov skriva utlåtanden och remisser samt starta och följa upp medicineringar. Läkarna kan också hänvisa barn och ungdomar till andra professionella på Aatos-kliniken och verka som ansvariga för den multiprofessionella behandlingen.

  Distanskonsultation av barn/ungdomspsykiater:

  Under denna 30 minuter långa konsultation på distans kan specialistläkaren svara på frågor från föräldrarna om deras barns välbefinnande eller symptom. Vid konsultationen kan man överväga om barnet är i behov av behandling på Aatos eller någon annan vårdplats, och hurudant stöd han eller hon behöver. Tider bokas genom att man ringer Aatos servicenummer eller genom att man skickar ett kontaktformulär via nätet.


  Psykologtjänster

  På psykologmottagningen kan man få akut hjälp när oro uppstår, omfattande undersökning av barnets eller den ungas situation samt behandlingsperioder av varierande längd. Psykologen hjälper till när man är orolig för till exempel barnets eller den ungas ångest, spänning, koncentrationssvårigheter eller skolproblem, utmanande beteende, raseriutbrott eller depression. Psykologisk utredning görs när man vill ha mer information om barnets kognitiva och/eller socioemotionella utveckling, neuropsykiatriska symptom eller behovet av behandling. Tider för psykologmottagning på Aatos kan bokas genom att man ringer servicetelefonen eller genom att man skickar en kontaktbegäran, varpå vi ringer tillbaka.

  Psykoterapi och andra behandlingar

  De svensktalande experterna på Aatos-kliniken erbjuder psykoterapi med olika referensramar och andra terapeutiska behandlingsformer. Läs mera!

  picture of an arrow

  Psykodynamisk psykoterapi kan hjälpa barn och ungdomar (i fortsättningen: barn) när deras tillväxt och utveckling inte framskrider på ett åldersenligt sätt. Barnets hinder i utvecklingen kan visa sig på många sätt i vardagen, som ångest eller nedstämdhet, rädslor, rastlöshet eller aggression. I psykoterapin kan barnet bearbeta sina svårigheter och problem och få stöd för att främja sin utveckling. I psykodynamisk psykoterapi strävar terapeuten efter att förstå barnet och dess erfarenheter som hindrar dess positiva utveckling. Terapeuten försöker skapa en sådan interaktionsrelation med barnet att det kan uttrycka sina tankar, fantasier och känslor fritt och tryggt i terapin. Under terapiprocessen kommer många olika känslor in i interaktionen mellan barnet och terapeuten. Terapeuten blir en viktig person för barnet, men negativa känslor gentemot terapeuten är också vanliga. För terapiprocessen är det väsentligt att alla känslor som barnet tar med sig in i interaktionen förstås och bearbetas med terapeutens hjälp. Psykodynamisk psykoterapi genomförs vanligtvis två till tre gånger i veckan under flera år.

  Psykodynamisk korttidspsykoterapi

  Korttidspsykoterapin varar vanligtvis 10-20 sessioner. Psykoterapeutens tillvägagångssätt är aktivt och en samarbetsallians etableras snabbt. Målet med terapisessionen är att uppnå en upplevelsebaserad anslutning till ångest och grundläggande känslor bakom försvarsmekan-ismer. I korttidspsykoterapin är det särskilt viktigt att ha avslut i åtanke under hela proces-sen. Korttidspsykoterapi kan vara till hjälp i olika situationer. För många är det en tillräcklig behandlingsform, ibland krävs det dock längre psykoterapi. Korttidspsykoterapi kan vara till nytta för personer i alla åldrar, från barn och ungdomar till vuxna.

  I kognitiv psykoterapi undersöks oändamålsenliga tankesätt och övertygelser som begränsar välbefinnandet, problematiska känslor och beteenden samt deras samband. I kognitiv psykoterapi utvecklas också förmågan att lösa problem och utveckla coping-strategier. Terapin grundar sig på ett förtroligt, jämlikt samarbetsförhållande, där terapeuten tillsammans med klienten försöker förstå hur och varför klientens problematiska upplevelse byggs upp och hur den skulle kunna förändras. Kognitiv psykoterapi är oftast individuell terapi. Den kan dock också vara grupp-, par- eller familjeterapi. Psykoterapins längd kan vara kort (10-20 gånger) eller längre (över ett år). Terapin förverkligas vanligtvis genom 1-2 besök i veckan. Terapins längd och besökens frekvens baseras på en bedömning av problemet och dess ändamålsenliga behandling, samt på ett gemensamt avtal. Terapin styrs alltid av gemensamt överenskomna mål.

  Man kan söka sig till familjeterapi i många olika situationer, till exempel om det har inträffat sådana förändringar inom familjen som kräver hjälp. En sjukdom eller olika symptom hos någon familjemedlem kan också vara en anledning att söka hjälp för hela familjen. Till exempel påverkar ett barns särskilda utmaningar hela familjedynamiken. I familjeterapi är det viktigt att alla kommer till tals. Under behandlingen strävar man efter att förbättra interaktionen mellan familjemedlemmarna och hitta familjens egna resurser. Samtidigt ökar föräldrarnas förståelse för hur de agerar som föräldrar och vilka behov som ligger bakom barnets symptom. Ibland kan en enda träff hjälpa, ibland kan man planera för längre arbete. Mötena sker ofta med 1-2 veckors intervaller. Familjeterapins längd och frekvens bestäms alltid tillsammans med familjen. Familjeterapi erbjuds på svenska, finska och engelska.

  Parterapi söks ofta när en partner eller båda vill ha en förändring i sitt svåra förhållande. Parterapi är en möjlighet att stanna upp och undersöka förhållandet med hjälp av en terapeut. Partnerna deltar ofta tillsammans i terapisessionerna, men man kan också komma till parterapi utan sin partner. Parterapins längd och frekvens varierar. I början är det bra att boka möten med ett intervall om 1-2 veckor. En långvarig svår situation kräver ofta längre arbete - ibland kan bara några sessioner räcka för att förstå den önskade förändringen. Parterapi erbjuds på svenska, finska och engelska.

  Att önska och vänta ett barn, föda barn och bli förälder är speciella stadier i livet som väcker många önskningar och frågor - och ofta också oro. Relationen till barnet börjar byggas redan under graviditeten, och när graviditeten fortskrider skapas det föreställningar av barnet. Frågor och oro under graviditeten är ofta konkret relaterade till den gravidas och barnets välbefinnande, den stundande förlossningen, spädbarnstiden och den förändrade livssituationen. Möjliga tidigare belastningsfaktorer aktiveras lätt under graviditeten eller i tidig spädbarnstid, och kan leda till känslomässiga symtom. När barnet föds konkretiseras relationen till barnet: hur man tar hand om och lugnar barnet, hur man läser av och tyder barnets signaler och stärker kontakten med den lilla. Samtidigt som graviditets- och spädbarnstiden är receptiv för olika bekymmer, är det också en lämplig tidpunkt för terapeutisk hjälp. Att stanna upp vid den aktuella situationen och att bli hörd i sin oro stöder barnets och förälderns välbefinnande och deras relation. Stöd under graviditet och spädbarnstid innebär i praktiken enskilda besök på mottagningen eller kortare behandlingsperioder med hela familjen. Hembesök av terapeuten är ofta ett bra alternativ. Vid behov kan också en mer intensiv psykoterapeutisk behandling planeras. Tidig interaktionspsykoterapi är en behandlingsform som utförs under graviditeten och spädbarnstiden eller under småbarnsåldern (0-3 år). Den består vanligtvis av veckovisa möten på mottagningen eller hembesök, då en eller båda föräldrarna samt barnet är närvarande.

  I tjänsten ingår också en förlossningsrädslomottagning för dem som vill ha stöd och hjälp när de känner rädsla inför förlossningen.

  Ett barn kan ha olika typer av symptom och beteenden som påverkar hela familjens funktion. Det kan vara svårt för barnet att upprätthålla koncentrationen eller barnet kan vara rastlöst och ofokuserat. Övergångssituationerna kan vara tidskrävande och frustrerande. Vanliga funktioner som att äta, tvätta sig, klä på sig och göra läxor medför svårigheter. Barnet kan fastna i en aktivitet eller i tankar så att andra aktiviteter störs. Barnets egensinnighet och

  bestämdhet förhindrar diskussion och problemlösning. Det är viktigt att hela familjen uppmärksammas när det gäller dessa egenskaper, som ofta hör ihop med en neuropsykiatrisk symptombild, och när det gäller hur man ska klara av dem. Aatos familjeklinik erbjuder skräddarsydda behandlingspaket som hjälper hela familjen. De erfarna neuropsykiatriska tränarna på Aatos familjeklinik hjälper barnet och familjen att hantera vardagliga utmaningar. I neuropsykiatrisk coachning kan barnet, den unga eller den vuxna delta ensam eller den kan utföras som familjecoachning. Utgångspunkten för arbetet är konkreta, vardagsrelaterade mål som överenskommits med klienten. När funktionsförmågan förbättras stärks barnets eller den ungas självkänsla och hen börjar lita mer på sina egna förmågor. Individuella besök är 45-60 minuter långa och familjecoachning-besök är 60-90 minuter långa, och de kan också utföras som hembesök och i vissa situationer som videomöten. Mötena är vanligtvis en gång i veckan och de kan bokas i perioder om 5-10 besök. Man kan söka sig till tjänsten utan remiss och diagnos.

  Kumpulantie 7 A

  00520 Helsinki

  Katutaso

  3. kerros

  6. kerros

  varaa aika 010 325 4540

  palvelut@aatosklinikka.fi